Archive

Archive for March, 2023

House for sale

March 7th, 2023 No comments

የሚሸጥ ቤት::መሸጫ ዋጋ አንድ መቶ አምስት ሚልየን ብር(105ሚ)::ፈላጊዎች በዚህ ቁጥር መደወል ይችላሉ: 0962181415:: ከኡራኤል ወደ ወሎ ሰፈር የሚያወጣው አዲሱ አስፋልት 60 ሜትር ገባ ብሎ ስፋት በካርታ 630 ካሬ ሜትር። በይዞታ 700 ካሬ

magbo system