magbo system

House for sale

የሚሸጥ ቤት::መሸጫ ዋጋ አንድ መቶ አምስት ሚልየን ብር(105ሚ)::ፈላጊዎች በዚህ ቁጥር መደወል ይችላሉ: 0962181415:: ከኡራኤል ወደ ወሎ ሰፈር የሚያወጣው አዲሱ አስፋልት 60 ሜትር ገባ ብሎ ስፋት በካርታ 630 ካሬ ሜትር። በይዞታ 700 ካሬ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *